Foto që ka tro.nditur botën, shpirti shikon trupin e tij pa je.të

Pas një ak side nti. që kishte ndodhur në një rrugë në K ili, e cila ndryshe njihet edhe si ‘rruga e ma llk uar’, është nxjerrë në fotografi, e cila ka te oriz uar njerëzit e pranishëm. Ak s id enti ka përfunduar me fat ali tet dhe personi në fjalë ka mbetur i shtrirë, pasi që të tjerët janë munduar ta mbajnë në jetë.

Mirëpo, pasi që ai kishte ndërruar jetë, në fotografinë e nxjerrë nga vendi i ngjarjes mund të shihet që një hije në formë njeriu, e veshur me rroba identike sikur të njeriut të vd ekur, qëndronte afër tr upit duke shikuar drejt tij. Ju ftojmë që ta hapni marketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!.

Është interesant që njerëzit e pranishëm nuk e kanë parë shpirtin, mirëpo incizimi nuk ka mundur të jetë i pre kur nga dora e njeriut, pasi që është shfaqur drejtpërdrejt në televizion.